home

Duurzaam ondernemen in Limburg

Stichting Groene Economie Limburg wil zich inzetten voor het duurzaam ondernemen door het MKB. Wij zijn te beschouwen als de rechtsopvolger van het bekende Innovatiehuis MKB, dat de afgelopen jaren provincie-breed vele activiteiten en projecten heeft ontwikkeld en uitgevoerd om ondernemers te helpen met innoveren.
duurzaam ondernemen wereldbol limburg

Aanjager

Op Europees, nationaal en regionaal niveau wordt steeds meer aandacht en (politieke) prioriteit gegeven aan de klimaat- en energietransitie. Vanuit onder meer de Green Deal, het Klimaatakkoord en de regionale energiestrategieën (de RES’sen) wordt ingestoken om de CO2-uitstoot verder te reduceren, duurzame energiebronnen in te zetten, afvalstromen te reduceren en de natuurlijke rijkdom te herstellen. Duurzaam ondernemen en circulaire economie passen daar nadrukkelijk bij. Toch is het aantal bedrijven dat hiermee actief aan de slag gaat nog erg beperkt.

De strategische noodzaak ontbreekt nog en/of de dagelijkse bedrijfsvoering krijgt alle aandacht. Binnen Limburg is er geen onafhankelijke en coördinerende instantie die een aanjagende rol vervult richting het bedrijfsleven, met name het MKB, om de transformatie naar duurzaam ondernemen te maken. De nieuwe stichting Groene Economie Limburg wil deze aanjagende rol graag gaan vervullen en daarmee de maatschappelijke taak oppakken om de economie in Limburg te verduurzamen.

People

Planet

Prosperity

Doel

Het centrale doel van de stichting is bedrijven in Limburg te stimuleren en in beweging te brengen om hun bedrijfsstrategie te gaan baseren op duurzaam ondernemen. Dit behelst dat uiteindelijk:

Ambitie

Onze onafhankelijke en niet-commerciële stichting heeft als ambitie dat in 2030 minimaal 50% van alle bedrijven met meer dan 5 FTE personeel in Limburg strategisch en aantoonbaar invulling geeft aan duurzaam ondernemen. Dat wil zeggen dat in praktijk aantoonbaar invulling wordt gegeven aan tenminste vier van de bovenstaande zes subdoelen. Daartoe werken wij samen met vele partners uit het (georganiseerde) bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zo brengen wij vele partijen samen, ontwikkelen wij nieuwe kennis en kunnen wij een platformfunctie vervullen om ondernemers daadwerkelijk in beweging te brengen richting duurzaam ondernemen en naar een circulaire economie in Limburg.

Projecten en activiteiten

Charter Energietransitie Limburg

Het eerste project dat op de rol staat heeft te maken met verduurzaming op het vlak van energie. Onderzoek wijst uit dat veel ondernemers nog tegen belemmeringen en informatieachterstand aanlopen. Met het project ‘Charter energietransitie MKB’ wil Groene Economie Limburg ondernemers stimuleren om in actie te komen en (strategisch) voordeel te halen uit de energietransitie. De officiële startdatum van het project is voorzien op 1 juli 2021.

Masterclasses en meer

Groene Economie Limburg wil de komende periode uiteenlopende activiteiten gaan ontplooien, waar mogelijk samen met de partners en de ‘vrienden van de stichting’. De eerste activiteit in dit kader heeft overigens reeds plaatsgevonden, namelijk een masterclass die was ontwikkeld door onze partners Fontys Hogeschool en DSM Nederland. Sprekers waren er van Philips, Heineken en DSM. De masterclass was op 8 september jl. en was speciaal gericht op duurzaam ondernemen, met een aansporing specifiek aan het adres van het MKB. Locatie was De Maaspoort in Venlo, met vijftig aanwezigen. Daarnaast volgden meer dan honderd geïnteresseerden de bijeenkomst, die als zeer inspirerend werd ervaren, digitaal.

In de media