Charter Energietransitie MKB

Projecten

De stichting Groene Economie gaat de komende projecten en programma’s ontwikkelen en uitvoeren om MKB-bedrijven te ondersteunen bij het invoeren van duurzaam ondernemen. Dit zullen we samen met onze partners uit het bedrijfsleven, overheid en hoger onderwijs oppakken. Waar zinvol zullen we ook aansluiten bij projecten en programma’s van onze partners om deze in praktijk te brengen.

Doel:                De MKB-ondernemer ondersteunen en ontzorgen.
Uitdaging:     Grensverleggend bezig zijn voor innovatieve oplossingen.

Charter Energietransitie MKB

Het programma ‘Charter Energietransitie MKB’ hebben we ontwikkeld om het MKB op het vlak van schone energie flinke stappen te laten zetten. CO2-reductie door minder gebruik van fossiele brandstoffen en door meer gebruik van duurzame energie is het hoofddoel. Maar ook bewuster en zuiniger omgaan met energie op zichzelf is een belangrijk doel, naast slimmer omgaan met industriële warmte en koude.

Onze doelstelling is even simpel als ambitieus: tot eind 2024 minimaal 2500 MKB-bedrijven in Limburg concreet op weg helpen energetisch duurzaam te worden. Dat willen we gaan doen op twee manieren:

  • door bedrijven individueel te ondersteunen;
  • door collectieve energiemaatregelen op bedrijventerreinen te stimuleren.

Individuele benadering

Stel: u bent ondernemer. En u vindt, zoals veel andere ondernemers, de energiematerie best wel ingewikkeld. Immers, wat is wettelijk voorgeschreven? Wat kan er inmiddels in technisch opzicht? Hoe zit het met de financiën? Van welke subsidies en fiscale regelingen kan ik als ondernemer gebruik maken? En wat word ik er nu eigenlijk wijzer van?
Dit zijn allemaal terechte en dus veel gestelde vragen.

Benadering als collectief

Bedrijventerreinen kunnen zich lenen voor een collectieve aanpak van de energieproblematiek. Te denken valt aan het gezamenlijk aanschaffen van zonnepanelen, hetgeen aanzienlijke inkoopvoordelen kan betekenen. Of aan een of meer windmolens. Of aan de oprichting van een energiecoöperatie die de energievoorziening op het bedrijventerrein beheert. Van belang is dan wél dat er een stevige ondernemersvereniging is (of gevormd kan worden).

Vooral ook kijken naar de kansen

Wij beschouwen de energietransitie in wezen als een bedrijfseconomische uitdaging, die zeker ook kansen biedt om een bedrijf of een bedrijventerrein te moderniseren. Daarbij speelt mee dat het politiek-bestuurlijke klimaat voor verduurzaming gunstig is en dat er meer financiële middelen dan ooit beschikbaar zijn. Maar bovenal: via energetische verduurzaming zet het bedrijf de eerste stappen om zich duurzaam en positief te onderscheiden op de markt, bij de klanten en stakeholders!

Vergroening bedrijventerreinen

Landelijk heeft IVN Nederland het initiatief genomen om bedrijventerreinen te gaan vergroenen. Letterlijk en figuurlijk. Een heel mooi initiatief waaraan de stichting Groene Economie Limburg graag haar medewerking verleent. Zo hebben wij al een aantal bedrijventerreinen in Limburg aangedragen voor de pilotfase van dit landelijke project, dat mogelijk onderdeel gaat uitmaken van het Nationaal Groeifonds.

Daarnaast zullen wij de kennis en ervaringen die landelijk opgedaan worden met dit project toegankelijk maken voor bedrijventerreinen in Limburg die willen vergroenen. De komende jaren zullen wij deze dienstverlening aan bedrijventerreinen uitbouwen.

Versnellingsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen

Landelijk is door partijen als TNO, het Rijk (BZK en EZK) en MVO Nederland het initiatief genomen om een programma te ontwikkelen gericht op verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit programma omvat richtlijnen en adviezen hoe als bedrijventerreinvereniging aan de slag te gaan met verduurzaming. Ook dit vinden wij een waardevol initiatief dat uitstekend past in onze doelstelling om het bedrijfsleven te helpen bij duurzaam ondernemen. De stichting Groene Economie Limburg is dan ook officieel aangesloten bij dit Versnellingsprogramma en gaat bedrijventerreinen in Limburg ondersteunen bij het oppakken van deze opgave.

Regionale Energie Strategie (RES)

Bij de voorbereiding van de RES Zuid-Limburg en de RES Noord- en Midden-Limburg is de stichting Groene Economie Limburg direct betrokken als voorzitter respectievelijk deelnemer in de Klankbordgroep. Langs deze weg brengen wij het belang van energietransitie voor en door het bedrijfsleven/MKB in en leveren wij een actieve inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van de RES.
Op deze wijze leveren wij, naast onze ondersteunende rol richting bedrijven, ook een bijdrage richting overheden en overige stakeholders om (energetische) verduurzaming beleidsmatig te ontwikkelen.